Socialrätt

Socialrätt


Inom socialrättens område åtar vi oss främst uppdrag som rör omhändertaganden enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).


Personer som är aktuella för insatser enligt dessa regler upplever sig ofta vara i en särskild utsatt situation. Dessa insatser underställs rättslig prövning, vilket ofta innebär att man måste inställa sig till förhandlingar i domstol. Vid den rättsliga prövningen är man som regel berättigad till ett offentligt biträde, det vill säga en advokat eller biträdande jurist som bekostas av staten. Den som har rätt till ett offentligt biträde har rätt att begära vilken advokat eller biträdande jurist som ska utses för uppdraget.


Vi åtar oss även uppdrag rörande överflyttning av vårdnad.


Vi biträder även kommuner i olika socialrättsliga frågor.


Tel: 040-665 55 70                    Tel: 046-12 02 95                  Fax: 040-30 92 11               E-post: info@aab.se

Copyright © All Rights Reserved